Team

1UZOmNVE8C3GgIQEWpj7qmzCb5v63VXK5

Tong Zhu 朱通

A1008, Tower A, Science Building
School of Chemistry and Molecular Engineering
East China Normal University
物理化学专业,化学与分子工程学院,华东师范大学
NYU-ECNU Center for Computational Chemistry at NYU Shanghai

tzhu#lps.ecnu.edu.cn  tongzhu.work#gmail.com         
021-62235445
https://faculty.ecnu.edu.cn/_s34/zt2/main.psp

Chih-Hao Chin, 金之豪

RM 1006, Tower A, Science Building
School of Chemistry and Molecular Engineering
East China Normal University
NYU-ECNU Center for Computational Chemistry at NYU Shanghai

1NiNWaefiGycXikb5xKJch0rlTk2S6L1j
Mingyuan Xu (徐明远)
Liqun Cao (曹立群)
1hnl6DMFNxJjaXadizrYyavk2-o7BgXl0
Zhenmei Gao (高振梅)
1EJbd2t8oQKQD6zvOwaN_eCehLkP-WGQr
Yao Liu (刘瑶)
1PHwNY3XzWih0TvM4LU9of620a9G4rpAv
Jin Xiao (肖进)
1olRKzsFVDTjC5M3EDkofDiklkDx1HsZ7
Qi Zhang (张琪)
1YD5HsrIWTLWSCLKk6dIWh-PNzCxjJg1v
Qi Lei (雷琪)
1PbwAR-9Vu3S9gzzXZ_oF9EUNK4DXplxt
Na Li (黎娜)
1-k9x2cTJXBlmx2YkKvJb1uvFNHA0pg1s
Shuangfei Gu (顾双菲)
1KTxISSyr9VyWd5zspFgsmKfRwxpkSeVQ
Qiang Shen (沈强)
1QKN5C4DUVSH0WaEjPQFEfaLh7I6lEfyg
Jiale Wang (王佳乐)

Alumni

1lPe7mOxM8PHJAEvld7uuF4J_dkTSt1c3
Pei Zhao (赵培): 2016-2019, 硕士研究生, 国家知识产权专利局
1KTxISSyr9VyWd5zspFgsmKfRwxpkSeVQ
Huali Cao (曹华丽): 2016-2019, 硕士研究生, 上海市静安实验中学
1suV2jdlRhn3GueBa3mpDfesU2T17UVN2
Jinzhe Zeng (曾晋哲): 2017-2019, 本科生, Rutgers University
Yu Cheng (陈娱): 2018-2019, 本科生, Rice Univerisity
Yanping Yang (杨颜萍): 2018-2019, 本科生,龙岩中学

Graduate student positions are always available!!!